Primarna naloga Športne zveze Ljubljane (ŠZL) je nudenje podpore in pomoči svojim članom in članicam (klubom in društvom). Glede na to, da smo in bomo ostali največja športna zveza v Ljubljani, bomo še naprej  predstavljali pomemben izsek civilne družbe in bili reprezentativni predstavnik športa na lokalni, državni in mednarodni ravni. Na teh izhodiščih temelji tudi povezovalna, usmerjevalna in reprezentativna vloga ŠZL, ki bo pa program izvajala po svojih kadrovskih in finančnih zmožnostih.

Osnovne dejavnosti ŠZL:

–       podpora in pomoč svojim članom – športnim društvom in spodbujanje k ustanavljanju novih športnih društev,

–       strokovni servis in svetovanje športnim društvom ter pomoč pri organizaciji in izvedbi njihovih programov,

–       v sodelovanju s športnimi in drugimi društvi na področju športa za vse širjenje športno rekreativne ponudbe in povečanje števila članstva v že delujočih društvih,

–       na področju vrhunskega športa vrednotenje dosežkov ljubljanskih športnikov in ekip, spremljanje rezultatov in kategoriziranih ljubljanskih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez,

–       usklajevanje in spremljanje programov tekmovalnega in vrhunskega športa,

–       usklajevanje in usmerjanje skupnih nalog na področju športa za ljubljanska športna društva,

–       skrb za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

–       zagotavljanje informacij o programih ter športno-rekreativnih in športno-turističnih-kulturnih prireditvah (športna INFO točka).

Sekundarne dejavnosti ŠZL:

–       povezovanje in sodelovanje z vsemi organizacijami, ki so povezane s športom, tako javnimi, zasebnimi, vladnimi in nevladnimi ter povezovanje z organizacijami z drugih področij (kultura, turizem, okolje in prostor, ceste in promet, gospodarstvo, izobraževanje itd.),

–       prispevati, da bodo nevladne organizacije kot pomemben del civilne družbe v Ljubljani in Sloveniji  uspešneje izvajale svoje dejavnosti in s tem uresničevale in utrjevale svojo vlogo v družbi,

–       posredovanje strokovnih mnenj in gradiv za potrebe mestne uprave MOL in drugih organizacij na področju športa,

–       medmestno, regionalno in mednarodno sodelovanje na področju športa,

–       sodelovanje pri organizaciji in izvedbi večjih športnih prireditev na mestni, regionalni in državni ravni,

–       pomagati, da bodo prebivalci mesta Ljubljane in okolice svoje zamisli uspešno uresničevali in zadovoljevali tudi v okviru nevladnih organizacij, predvsem v društvih,

–       promovirati delovanje in pomembnost NVO sektorja in civilne društvene sfere,

–       spodbujati prebivalstvo k bolj zdravemu in pestremu načinu življenja in ga preko promocijskih vsebin obveščati in motivirati za nadaljevanje športnega načina življenja,

–       povečati odstotek športno dejavnega prebivalstva,

–       izvajanje drugih, z MOL dogovorjenih nalog.

 

Osnovne naloge in dejavnost ŠZL so tudi povezovanje ljubljanskih športnih društev v organizacijskem in strokovnem smislu, nudenje vsestranske pomoči in zastopanje njihovih interesov na vseh ravneh. Posebna pozornost bo namenjena tudi prizadevanju za včlanitev novih športnih društev in ohranjanju članstva.

 

Delujemo, koordiniramo in izvajamo naloge in programe na področjih:

–       športa otrok in mladine

–       vrhunskega športa

–       športa za vse,

–       informatike,

–       založništva,

–       izobraževanja in usposabljanja,

–       spremljevalnih dejavnosti v sklopu strokovnega servisa,

–       sodelovanja, mreženja, povezovanja z drugimi organizacijami,

–       uresničevanje strategije športa v Ljubljani.