Poročanje o delovanju v javnem interesu na področju športa

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa, do 31. marca predloži dokazila ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Organizacije s pridobljenim statusom morate vsako drugo leto (če je na odločbi liho leto, poročate vsako liho leto, če je na odločbi sodo leto, poročate vsako sodo leto), najkasneje do 31. marca, v elektronski obliki na ministrstvo posredovati podatke. Na voljo sta dve možnosti poročanja:

Prva opcija poročanja:

  • kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel);
  • poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev ter porabo sredstev);
  • letno poročilo za preteklo in letno poročilo za predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes).

Druga opcija:

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v preteklem letu (2023) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.

Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na strani Direktorata za šport.