Še niste društvo v javnem interesu?

Velika večina klubov in društev je v preteklih letih že uredila status javnega interesa, ki prinaša nekaj ugodnosti…

  • upravičenost do donacij iz 0,5% dohodnine (poleg nevladnih organizacij, s statusom, da delujejo v javnem interesu, so upravičenci tudi vse ustanove, ne glede na to ali so pridobile status v javnem interesu in tiste nevladne organizacije, za katere že sam zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu: npr. gasilska društva, lovske, ribiške družine ipd.),
  • pravico do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene,
  • oprostitev vseh vrst upravnih taks – tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij …) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov,
  • možnost brezplačne uporabe nepremičnega premoženja (poslovni prostori in podobno) države ali občin za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS),
  • višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev opravljenega pri nevladni organizaciji (27.c člen Zakona o urejanju trga dela – ZUTD),
  • prednost pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna,
 • pravica občasne organizacije klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev (ne glede na pridobitev statusa smejo po 20. členu Zakona o igrah na srečo-ZIS prirediti tombolo ali srečelov v okviru lastnega enodnevnega kulturnega ali zabavnega programa tudi druga društva).

…a tudi obveznosti, kot je vsakoletno poročanje o delovanju in obnovitev statusa.

Če si torej vaše (športno) društvo statusa še ni uredilo, je postopek preprost: poslati vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport  (gp.mizs@gov.si). Vlogo sestavljajo trije izpolnjeni obrazci in priloge, vse pa pridobite na strani www.mizs.gov.si.

Pozor: POROČIL V LETU 2020 NI POTREBNO ODDAJATI. Organizacije, ki ste pridobile status do 31.12.2019 morate poročilo oddati leta 2021.