Poročanje o delovanju v javnem interesu v športu

Ponovno izpostavljamo novico, da je 31. marec zadnji dan za oddajanje poročil za društva in klube, ki imajo status delovanja v javnem interesu. To velja za vse, ki ste status pridobile leta 2020 ali prej. Če ste poročilo oddali lani, vam ga letos ni potrebno!

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa, do 31. marca predloži dokazila ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Organizacije, ki ste pridobile status v letu 2020 morate, najkasneje do 31.3.2022, v elektronski obliki na ministrstvo (gp.mizs@gov.si) posredovati podatke (dve opciji):

A:

  1. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)
  2. Poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev ter porabo sredstev).
  3. Letno poročilo za preteklo in letno poročilo za predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes)
  4. Poročilo o delu za pretekli dve leti
  5. Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto

B.

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2021) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.

Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na strani Direktorata za šport.