Odprt je razpis Fundacije za šport za 2022

Fundacija za šport je 29. oktobra objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat je na voljo 10 milijonov evrov, kar je pol milijona evrov več kot v lanskoletnem javnem razpisu, kar je dobrih 5 odstotkov več sredstev.

Največ razpisanih sredstev je FŠO namenila za področje športnih programov, in sicer 5.664.000 EUR. Od tega je v okviru tekmovalnega športa namenjenih 2.647.920 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter 2.166.480 EUR za vrhunski šport. Športu za vse je namenjenih 821.280 EUR, Športu invalidov pa 28.320 EUR, pri čemer poudarjamo, da je del sredstev šport invalidov prejel tudi znotraj področja vrhunskega športa, za razvojne dejavnosti v športu je FŠO namenila 1.070.000 EUR, za organiziranost v športu 200.000 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 550.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 76.000 EUR.

Od razpisanih sredstev je 2.440.000 EUR namenjenih sofinanciranju programov gradnje športnih objektov ter površin za šport v naravi, in sicer v dvoletnem obdobju (2022-2023). Zbiranje vlog za prijavo na javni razpis FŠO bo zaključeno 29. novembra 2021, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do konca marca naslednje leto. Tako kot vsako leto bodo prva sredstva v letu 2022 prejele nacionalne športne zveze, in sicer za programe tekmovalnega športa.

Razpisa sta dostopna na fundacijazasport.org.