Uveljavljanje 42. člena ZDDV-1

V kolikor društva skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 pri zaračunavanju svojih storitev uveljavljajo oprostitev plačila DDV-ja, morajo le to skladno z 43. člena ZDDV le to priglasiti davčnemu organu. Zakonska skladnosti ni popolna le v navedbi tega člena na izdan račun, ampak je tudi upoštevanje 43. člena ZDDV-1 – priglasitev.
 
Dejavnosti v javnem interesu iz 12. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, ki jih opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava, so lahko na podlagi predhodne priglasitve pod določenimi pogoji oproščene plačila DDV, če je v vsakem posameznem primeru dobav izpolnjen eden ali več pogojev.
 
Pogoji:

  • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
    jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti,
  • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV,
    ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo DDV.

Kdaj:

  • preden začne uporabljati oprostitev plačila DDV za določene dejavnosti v javnem interesu.

Kje in kako:

  • priglasitev se davčnemu organu predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Pod tip priloge se izbere »Drugo DDV – Vloge s področja DDV« ter v »Opis priloge« navede, da gre za priglasitev uveljavljanja oprostitve plačila DDV (oz. prenehanja oprostitve plačila DDV).
  • obrazec v priponki – priporočamo, da se poleg obrazca pripravi tabela s specifikacijo prometa, ki ga želi organizacija uveljavljati z oprostitvijo in le ta promet vodi na svojem stroškovnem mestu (tako se omogoči preglednost in sledljivost).

V kolikor priglasitve ne izvedejo, ni možna uporaba 12. točke 42. člena.

Priglasitev prenehanja oprostitev plačila DDV za določene dejavnosti v javnem interesu lahko predložijo osebe, ki so predhodno priglasile uveljavljanje oprostitve, pozneje pa npr. prenehajo opravljati te dejavnosti, ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila DDV teh dejavnosti ali ne želijo več uveljavljati oprostitve plačila DDV za te dejavnosti.
 
Dikcija omenjenih členov ZDDV-1 je v prilogah, prilagamo še obrazec:

Informacije: 01 434 72 92 ali vesna.paulic@szlj.si.