Priročnik za športne organizacije, klube in centre s smernicami za ravnanje v času epidemije

Razglašena epidemija v Sloveniji in pa številni sprejeti ukrepi na ravni države so močno posegli v dosedanji način dela in življenja športnih organizacij, društev in klubov. Precej hiter prehod je pomenil, da je bilo časa za pripravo na spremembe relativno malo.

Na Športni uniji Slovenije so v sodelovanju s ŠUS Eurofitness centrom pripravili priročnik s smernicami za ravnanje v času epidemije za športna društva, klube in centre. Navodila in priporočila v priročniku so namenjena osebju, vodstvu in ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v centru, klubu ali športnemu društvu v času epidemije COVID – 19.

Priročnik vključuje pregled predvidenih ukrepov, priporočil in aktivnosti skozi posamezne faze, od razglasitve epidemije do t.i. »pokoronskega« stanja. Vključena so navodila za osebje (zaposleni, strokovni kader v društvu, prostovoljci) s potrebnimi ukrepi za (samo)zaščito z namenom preprečevanja širjenja bolezni ter navodila in priporočila za varno vadbo, ki so namenjena vadečim oziroma obiskovalcem centra/kluba.

Dodani so še vsi potrebni obrazci: izjavo oziroma vprašalnik o zdravstvenem stanju za vadeče/obiskovalce centra ter individualno izjavo o bolezenskih znakih in soglasje k obveznosti prijavljanja bolezenskega stanja za zaposlene oziroma ostale sodelavce v centru/klubu/društvu.
Na koncu pa najdete še nekaj slikovnega gradiva, ki ga lahko uporabite za obveščanje znotraj vaših prostorov.

Pripravljene smernice z napotki in navodili lahko služijo kot model v vseh tovrstnih (podobnih) situacijah.