Rekreacija le v občini, kjer živite. Odloča župan.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, vendar pa lahko za posamezne lokalne skupnosti župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali pa prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljujejo tudi: skupinam ljudi, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin. Prav tako ostaja v veljavi dovoljenje za gibanje skupin sodelavcev do največ pet ljudi, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Več na www.rtvslo.si.