Razpis MOL za šport je odprt do 22. marca

Na februarski seji Mestnega sveta v Mestni občini Ljubljana so sprejeli tudi Letni program športa v MOL za leto 2019. Dokument, skladno s proračunom, za izvedbo LPŠ zagotovi 12.319.317 evrov sredstev: za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo je od tega zagotovljenih 5.143.693 evrov (od tega za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana in osnovnih šol 3.797.981 eurov ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 1.345.712 evrov), za programe športa pa 7.175.624 evrov (od tega se bodo programi športa financirali neposredno iz proračuna v višini 367.087 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 6.687.538 evrov, za tekoče transferje v javne zavode pa 121.000 evrov).

Do razpisnih elektronskih obrazcev, ki so le v elektronski obliki, dostopate na razpisisport.ljubljana.si.