Vpis v razvid usposobljenih športnih delavcev

Predlog za vpis v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport, mora po novem podati vsak posamezni strokovni delavec sam. Predlogu je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Vloge (z izpolnjenim obrazcem) morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

  • diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce)
  • listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1)
  • diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), izpolnjuje pogojev za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu le za določen čas – to je do 24. 6. 2020. Zakon o športu namreč v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa:

  1. Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).
  2. Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).
  3. Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon).

Torej, strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih usposabljanj, ki jih bo sprejel minister, pristojen za področje športa, na predlog pristojnega predlagatelja v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije.